xrdp 安裝在 ubuntu 7.10 [論壇 - Ubuntu基本設定]


正在瀏覽:   1 名遊客

xrdp 安裝在 ubuntu 7.10
會員一級
註冊日期:
2006/7/9 11:01
所屬群組:
已註冊使用者
等級: -INF
HP : NAN / -INF
MP : -INF / -INF
EXP: NAN
離線
話說 ubuntu 7.10 用來非常順手, remote desktop 在開了compiz 的情況下竟然
可以繼續跑,這樣一來就好想用 xrdp 加持一下讓 vnc 跑得更 high 。

xrdp site:
http://xrdp.sourceforge.net/

Xrdp 需要 pam 跟 openssl-dev 的支援,在 ubuntu 7.10 我們要安裝
libpam0g-dev , libcurl4-openssl-dev 這兩個套件.

sudo apt-get install libpam0g-dev
sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev
# - download xrdp 0.4 -
tar -zxf xrdp-0.4.0.tar.gz
cd xrdp-0.4.0
make
sudo make install

設定好 ubuntu 本身的 remote desktop

然後啟動 xrdp:
sudo /usr/local/xrdp/xrdp_control.sh start

就可以用 rdp client 進 ubuntu 啦,速度會比較快~

2007/10/20 15:45
應用擴展 工具箱

主題 作者 最後發表
     xrdp 安裝在 ubuntu 7.10 coffeeyy 2007/10/20 15:45
       回復: xrdp 安裝在 ubuntu 7.10 Infinity_ 2007/10/20 23:50
       回復: xrdp 安裝在 ubuntu 7.10 coffeeyy 2007/10/21 1:12
       回覆: xrdp 安裝在 ubuntu 7.10 whlpop 2009/2/17 22:16
       回覆: xrdp 安裝在 ubuntu 7.10 彥凱 2009/5/11 14:43
       回覆: xrdp 安裝在 ubuntu 7.10 UGP 2009/5/11 15:29
       回覆: xrdp 安裝在 ubuntu 7.10 彥凱 2009/5/11 16:13
       回覆: xrdp 安裝在 ubuntu 7.10 UGP 2009/5/11 22:26
       回覆: xrdp 安裝在 ubuntu 7.10 彥凱 2009/5/12 8:52
       回覆: xrdp 安裝在 ubuntu 7.10 UGP 2009/5/12 10:27
       回覆: xrdp 安裝在 ubuntu 7.10 彥凱 2009/5/12 12:47
       回覆: xrdp 安裝在 ubuntu 7.10 UGP 2009/5/12 14:22
       回覆: xrdp 安裝在 ubuntu 7.10 彥凱 2009/5/12 14:32
       回覆: xrdp 安裝在 ubuntu 7.10 UGP 2009/5/12 15:05
       回覆: xrdp 安裝在 ubuntu 7.10 彥凱 2009/5/12 18:05
       回覆: xrdp 安裝在 ubuntu 7.10 2009/6/4 8:41
       回覆: xrdp 安裝在 ubuntu 7.10 hsien 2009/6/22 16:01

 回頂部   前一個主題   下一個主題

 [無發表權] 請登錄或者註冊


可以查看帖子.
不可發帖.
不可回覆.
不可編輯自己的帖子.
不可刪除自己的帖子.
不可發起投票調查.
不可在投票調查中投票.
不可上傳附件.
不可不經審核直接發帖.

[高級搜尋]